De overeenkomst tussen Hobus en de klant komt tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van de klant. Afwijkingen en/of aanvullingen zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren. De algemene voorwaarden, evenals de overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hierop, zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, facturen en overeenkomsten van Hobus. In elk geval zal de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geacht worden aanvaard te zijn indien de werken worden aangevat, de bestelling wordt geplaatst, of de opdracht wordt uitgevoerd.

 

ALGEMENE  VOORWAARDEN

 

Art. 1 - Prijsopgaves, offertes en bestellingen

Alle prijsopgaves en offertes geschieden vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Op offertes wordt vermeld of het om een projectprijs of om werken in regie gaat. Offertes vervallen indien zij niet werden aanvaard door de klant binnen de op de offerte vermelde termijn. De in de offerte opgegeven prijs heeft enkel betrekking op werken en materialen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerken als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden. De klant dient alle gegevens die Hobus nodig heeft voor de opmaak van de offerte op voorhand te verstrekken.

Een bestelling geschiedt door het schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) bevestigen en ondertekenen van een offerte. Enkel een offerte ondertekend door de klant en door Hobus doet een bindende overeenkomst ontstaan. De wijziging van een geplaatste bestelling verbindt Hobus niet zolang deze door Hobus niet uitdrukkelijk aanvaard is.

 

Art. 2 – Voorschotten

Naargelang de aard en grootte van het project kan Hobus ervoor kiezen om met één voorschot, twee voorschotten of zonder voorschot te werken. Hobus communiceert tijdig schriftelijk de bedragen en betalingsmodaliteiten van de eventuele op het project van de klant van toepassing zijnde voorschotten.

Hobus kan na ondertekening van de offerte voor een totaalconcept (Avonturier of Reiziger) een voorschot van 10% van de totaalprijs van het project vragen. Daarnaast kan Hobus een bijkomend voorschot vragen van 30% van de totaalprijs van dergelijk project bij de aanvang van de werken. Voor andere werken kan Hobus een voorschot van 50% van het totaalbedrag van de offerte vragen.

Wanneer er een voorschot wordt gevraagd, levert Hobus een bestelbon met daarop de essentiële afspraken van de gesloten overeenkomst af aan de klant.

 

Art. 3 - Wijzigingen en meerwerken

Meerwerk wordt steeds in regie uitgevoerd aan een afgesproken uurtarief, tenzij dit uitzonderlijk anders schriftelijk overeengekomen wordt. Meerwerken worden steeds schriftelijk bevestigd.  Indien er afgesproken werd om voor de meerwerken toch op basis van een projectprijs te werken, wordt hiervoor een bijkomende offerte opgemaakt, die opnieuw door beide partijen dient ondertekend te worden.

Hobus is niet verplicht om, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een door de klant gewenste wijziging door te voeren. Hobus kan aan de instemming met een door de klant gewenste wijziging de voorwaarde verbinden dat pas medewerking wordt verleend zodra de aan die wijziging verbonden kosten door de klant daadwerkelijk zijn vergoed.

 

Art. 4 - Uitvoering van de overeenkomst

De goederen en/of diensten worden geleverd zoals bepaald in de offerte/bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Hobus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en garandeert dat het resultaat voldoet aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, schetsen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren hebben een benaderend karakter en kunnen ten allen tijde kleine wijzigingen ondergaan. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. Kleine afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Hobus.

 

Art. 5 - Oplevertermijnen

De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Een wijziging van het werk door bijvoorbeeld door de klant gevraagd meerwerk doet de vooropgestelde termijnen opschuiven. Termijnen lopen slechts vanaf het tijdstip dat de overeenkomst tot stand komt én Hobus in het bezit is van een voor akkoord ondertekende offerte, de gevraagde voorschotten en alle gegevens nodig voor de uitvoering van de opdracht.

Bij eventuele vertraging van de oplevering, tenzij die niet aan Hobus kan worden toegerekend, dient de klant Hobus hiervoor in gebreke te stellen en een gezien de omstandigheden passende termijn voor te stellen om tot levering over te gaan. De klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst eenzijdig te onbinden indien Hobus geen nuttig gevolg heeft gegeven aan deze ingebrekestelling binnen de 8 werkdagen na ontvangst, en kan aanspraak maken op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 250 euro.

Goederen blijven de eigendom van Hobus tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door Hobus worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.

 

 

 

Art. 6 - Overmacht

Bij overmacht kan Hobus de werken en dus de uitvoering van de overeenkomst opschorten zo lang als de toestand van overmacht de uitvoering onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en die niet aan Hobus toerekenbaar is, o.a. oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnenlandse- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, gedwongen sluiting van de onderneming, personeelsgebrek, ziekte, ongeval, vervoersstremming, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage, tekortkomingen van de toeleveranciers of onderaannemers, en in het algemeen alle overige door Hobus niet gekende of niet voorzienbare omstandigheden tengevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Hobus kan worden gevergd. Gedurende de periode van overmacht behoudt Hobus zich het recht voor om de bestelde goederen of prestaties door een gelijkaardige kwaliteit te vervangen, de oplevertermijnen te verlengen of de overeenkomst te ontbinden. Indien de klant ten gevolge van de bestaande overmacht de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de klant Hobus in gebreke te stellen. Indien Hobus reeds gedeeltelijk heeft gepresteerd, heeft Hobus recht op een redelijke vergoeding van de kosten van de prestaties die Hobus tot het moment van intreden van de overmacht gemaakt heeft.

 

Art. 7 - Garantie en klachten

De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te kijken. Om geldig te zijn moeten klachten op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de oplevering, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de oplevering, conform artikel 1649quater B.W. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door Hobus worden voorzien. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan Hobus te melden. Na de garantietermijn staat Hobus enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels geen bewerking of manipulatie hebben ondergaan en voor zover Hobus de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt Hobus uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking schriftelijk van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

Hobus is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door Hobus geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument in verband met garantie onverlet. De aansprakelijkheid van Hobus is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan Hobus worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten van Hobus. 

 

Art. 8 – Ontbinding

Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen.

 

Art. 9 - Facturatie

Bij projecten die minder dan een maand duren, wordt na oplevering het totaalbedrag verminderd met de eventuele reeds betaalde voorschotten gefactureerd. Bij projecten die over meerdere maanden lopen, wordt maandelijks een factuur gestuurd ter waarde van de totaalprijs van het project, verminderd met de reeds betaalde voorschotten, gedeeld door het aantal maanden dat het project verwacht wordt in beslag te nemen. De laatste factuur wordt gestuurd na oplevering van het project. Bij projecten die in meerdere fasen gebeuren, wordt na afronding van elke fase een factuur gestuurd.

 

Art. 10 - Betaling

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, zijn alle facturen contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Hobus de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 25 euro en een maximum van 250 euro.  Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Hobus het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Art. 11 - Juridische nietigheid
De eventuele juridische nietigheid van afzonderlijke bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich mee. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

 

Art. 12 - Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten met Hobus worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.